Резултати от GPS измервания

Мониторинг на геодинамичните процеси в района на София

Мониторинг на геодинамичните процеси в района на София

ММониторингът на геодинамичните процеси чрез съвременната GNSS технология в района на София и Югозападна България продължава вече 25 години. За изследване на съвременните движения на земната кора през периода 1996-1997 г. е изградена геодинамична мрежа в района около София, обхващаща Югозападна България. Мрежата е проектирана за високопрецизни GNSS измервания, определяне на координати и скорости на точките, изчисляване на активното напрежение в района и дългосрочно наблюдение на движенията на земната кора. Точките са стабилизирани, така че мрежата да покрива основните тектонски структури в района. Първите GPS измервания на Софийската геодинамична мрежа са направени през 1996 г. През периода 2001 – 2020 г. мрежата беше уплътнена и разширена със стабилизиране на нови точки. Периодично са провеждани GPS измервания за определени точки от мрежата. Като резултат са получени скоростите на движение на точките от мрежата.

Държавна GPS мрежа

Държавната GPS мрежа се създава в изпълнение на ПМС 140/04.06.2001 г., което определя Българска геодезическа система и служи за радикално обновяване на Държавната геодезическа мрежа на Република България.

Държавната мрежа се състои от два класа точки, структурирани в Основен и Второстепенен клас.

Отговорностите за изграждането, измерванията, обработката, разпространението на резултатите и поддръжката на Държавната GPS мрежа са регулирани със Закона за геодезията и картографията, изм. и доп. ДВ брой 41 от 21 май 2019 г.

Магнитуд

Карта на държавната GPS мрежа (състояние към 16.01.2023 г.)

Точки от Държавната GPS мрежа

Точки от Държавната GPS мрежа

Координатите на точките от Държавната GPS мрежа са приети с Постановление на Министерския съвет № 153 от 29 юли 2010 г. и Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за „Дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система“.

Може да се твърди, че Държавната GPS мрежа е основата на Държавната геодезическа мрежа на България. Общият брой на точките от обновената Държавна геодезическа мрежа – Основен и Второстепенен клас на Държавната GPS мрежа, дублиращи точки и точки със специален статут е 473.

На графиката са показани хоризонталните скорости на точките от Основния клас на Държавната GPS мрежа, определени от измервания за периода 2004 – 2018 година.

Скоростите са релативни спрямо Евразия.

Магнитуд

Хоризонталните скорости на точките от Основния клас на Държавната GPS мрежа – 2014-2018 г.