Съвременни движения на земната кора

Съвременните движения на земната кора са важен компонент при оценката на геодинамичните процеси и приемането или отхвърлянето на геоложки хипотези.

Тяхното определяне се извършва основно чрез методите на спътниковата геодезия, а с появата и навлизането на Глобалните навигационни спътникови системи GNSS (Global Navigation Satellite Systems) – GPS (Global Positioning System) и GLONASS (Global Navigation Satellite System) в геодезическата практика, те се превърнаха в основен инструмент за получаване на оценка с висока точност.

На територията на България оценки на съвременните движения, съответно напрежения на земната кора се получават по измервания от перманентни GNSS станции, от периодично преизмервани точки на специализирани геодинамични мрежи и от точките от Държавната GPS мрежа. Резултатът от обработката и анализа на измерванията води до получаване на хоризонтални и вертикални скорости и премествания.

Информационни системи и продукти

Карта на постоянните станции от Националната перманентна GNSS мрежа (към дата 16.01.2023 г.), с илюстративна цел

Национална перманентна GNSS мрежа

Състои се от повече от 20 постоянни GPS/GNSS станции, чиито данни се архивират, обработват и анализират в Център за обработка и анализ. Обработката и анализът на измерванията позволява да се извърши мониторинг на съвременните движения на земната кора в България и на Балканския полуостров. Данните от измерванията са достъпни свободно, като достъп е осигурен чрез FTP (File Transfer Protocol).

  • Доставчик: Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ-БАН)

  • Достъпност на продукта:
    Публично достъпен

  • Начин за достъп:
    Стандартен FTP клиент

  • Адрес за достъп:
    ftp://195.96.249.3/