Програма:
Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023

Договори:
ДО1-404/18.12.2020;
ДО1-282/17.12.2019;
ДО1-161/28.08.2018.

Националният геоинформационен център (НГИЦ) е научна инфраструктура, чиято основна цел е интегрирането на първичните геоинформационни продукти и обвързването им в единна динамична ИКТ базирана мрежа, осигуряваща разработването на мултидисциплинарни, широкоспетърни и интегрирани геоинформационни продукти (ИГИП), които да бъдат в услуга на широка област ползватели – държавните структури, местната власт, бизнеса и обществеността, за решаване на важни национални и международни задачи за прогнозиране и превенция на природни и антропогенни рискове и бедствия.

Стратегическа цел на НИГЦ е да подобри координацията и интегрира усилията на съществуващите научни инфраструктурни мрежи в Република България за обединяване на първичните резултати в единен комплексен геоинформационен център, техният съвместен анализ за оценка, прогнозиране и превенция на природни и антропогенни рискове и бедствия, и включване в европейските мрежи и проекти за развитието на науките за Земята.