Цели на проекта

Стратегическа цел на НИГЦ е да подобри координацията и интегрира усилията на съществуващите научни инфраструктурни мрежи в Република България за обединяване на първичните резултати в единен комплексен геоинформационен център, техният съвместен анализ за оценка, прогнозиране и превенция на природни и антропогенни рискове и бедствия, и включване в европейските мрежи и проекти за развитието на науките за Земята.

Специфичните цели на инфраструктурния проект са:

  1. Създаване на нова научна ИКТ базирана инфраструктура за развитие на интегрирани продукти с цел намаляване на щетите от природни бедствия и промишлени аварии на база на първични гео-информационни продукти от налични мониторингови мрежи.
  2. Подобряване на техническата инфраструктура (налични и нови мониторингови мрежи) за получаване на съвременни и надеждни данни за геосредата в страната.
  3. Осигуряване на постоянен достъп на правителствени институции и местни власти до новата научна ИКТ инфраструктура и обучение на кадри за разработване на ефективни и ефикасни планове за превенция и защита на населението от големи щети при природни бедствия и промишлени аварии.
  4. Разширяване на териториалния обхват на ИКТ базата данни за геосредата и разработване на нови интегрирани продукти чрез включване в действащи Европейски геомрежи и участие в Европейски инфраструктурни проекти и взаимодействие с инфраструктурни мрежи на Балканския полуостров, интензифициране на партньорството за обмен на данни и резултати.
  5. Повишаване на информираността на населението за природни бедствия и промишлени аварии чрез нови интерактивни продукти – създаване на информационна система за популяризиране на НГИЦ и получените резултати.
  6. Взаимодействие с бизнеса чрез трансфер на технологии и комерсиализация на научните резултати от дейността на НГИЦ.