Палеоклиматични реконструкции

Палеоклиматологичните изследвания показват, че климатът на Земята е неразривно свързан с историята на нейните живи обитатели и космически фактори, като:

  • промени в орбитата на Земята,
  • падане на големи метеорити,
  • геоложки събития като големи изригвания, епохи на изграждане на планини и движение на континенти.

В същото време повечето от тези фактори действат заедно и си влияят едновременно и взаимно. Следователно, в повечето случаи, след установяване на изменението на климата, не е възможно еднозначно да се свърже с един фактор, а събитието се обяснява с комплекс от фактори.

Значението на палеоклиматичните изследвания се състои в това, че чрез изучаване на историята на климатичното развитие на Земята, те разширяват нашето разбиране за процесите на изветряне и седиментация, протичащи в миналото, и образуването на свързани минерални находища, показват условията за съществуването на флора и фауна в минали геоложки епохи и правят възможно прогнозирането на изменението на климата в бъдеще.

Климатът в миналото и бъдещето

Климатът в миналото и бъдещето

Източник: J. E. Tierney et al., Science 370,eaay3701 (2020). DOI: 10.1126/science.aay3701

Магнитуд

Корелация на льосово-почвените разрези от Северна България

Малкото директни количествени записи на палео-климата са данните за температурата и валежите в миналото.

Заместител на директните параметри са т. нар. „климатични приближения“ („proxies”) – записи във фосили, минерали, органични съединения, които са свързани индиректно с климатичните параметри.

Приложение на магнитните изследвания за палеоклиматични реконструкции

Палеоклиматичните изследвания с магнитни методи са базирани на получаването на записи на климата в миналото, отразени в магнитните свойства на льосово-почвени седиментни комплекси и съвременни почви от северна България.

Основни закономерности:

  • магнитният сигнал е пропорционален на концентрацията на феримагнитните минерали,
  • по време на студените глациални периоди става акумулация на прахов материал с ниско съдържание на магнитна фракция,
  • през топлите интерглациални епохи имаме „in-situ“ формиране на силно магнитни педогенни фероминерали, което води до по-висок магнитен сигнал в почвите.
Вариации на магнитния сигнал за профил Плевен, сравнен със записа на измененията на температурата за последните 1 млн.г.

Вариации на магнитния сигнал за профил Плевен, сравнен със записа на измененията на температурата за последните 1 млн.г.

Информационни системи и продукти

  • To Do