Деформации на земната кора чрез InSAR метод

Диференциалната интерферометрия (DInSAR) е метод, който може да се използва за количествено определяне на малки премествания. Благодарение на тях е възможно определянето на деформации на земната кора.

Мисията Sentinel-1 на програма „Коперник“ на ЕС е съставена от два сателита на полярна орбита, които осигуряват данни от радари със синтезирана апертура (РСА).

Сателит от мисията Sentinel-1.
Кредит: Европейска космическа агенция (ESA) 

Магнитуд

Интерферограма и карта на преместванията за земетресението около Лариса за периода 2-14 март 2021

В основата на метода DInSAR е възможното точно измерване на относителните разстояния до конкретни обекти, използвайки две изображения на отразения от земната повърхност фазов сигнал, получени в един и същ регион по различно време.

Регистрираните премествания се определят количествено по посока на визирната линия на радара (Line of sight-LoS), която се определя от положението на сателита. Вектора на преместване по LoS е сумарен и включва и хоризонталните и вертикалните компоненти на деформация.

На фигурата е показана интерферограма поличена от две SAR изображения, използвани са данни преди и след регистриране на събитието/земетресението в района на Лариса. Локализирани са редица от интерференчните ивици показващи площите, където са протекли деформационни процеси. Всяка ивица съответства на деформация от 28mm и както се вижда за областите в близост до епицентъра се наблюдава поредица от 8-9 броя ивици. След прилагане на процедура за разгъване на фазата от интерферометричното изображение са получени стойности на деформациите на земната кора в метрична система. Регистрирани са потъвания със стойности от порядъка на 20 см.

DInSAR метода намира приложение за определяне на земни премествания настъпили вследствие на земетресения, свлачища, срутища за мониторинг на деформационни процеси при инженерни съоръжения, инфраструктурни м обекти др.

Интерферометрично изображение получено от двойката SAR данни 20Nov2018-22Mar2019 за района на Северното Черноморие на България (от гр. Варна до нос Калиакра)