Сеизмична опасност (сеизмичен хазарт)

С
еизмичната опасност е природна даденост, която не може да бъде контролирана от човека.

Определя се с максималните очаквани земни движения за дадена област в следствие на земетресение за определен период от време.

Изразява се чрез различни величини: максимално ускорение, скорост, преместване, макросеизмична интензивност и др.

Зависи от: характеристиките на сеизмичността (разпределението на земетресенията, максимален магнитуд и периодите на повторяемост) в и около разглежданата област; затихване на индуцираните земни движения с разстоянието; локалните инженерно-геоложки условия и др.

Визуализира се чрез карти с очакваните сеизмични въздействия за различен период на повторяемост (или годишна вероятност за случване).

През 2017г. е направено най-новото сеизмично райониране на България, което е в съответствие с ЕВРОКОД 8. Това е карта на сеизмичната опасност в максимално ускорение (g) за период на повторяемост 475 години. Базирайки се на нея се създават нормативни карти за строителство на територията на България. В тъмен цвят са очертани най-сеизмично опасните райони на страната.

Сеизмична опасност

Карта на сеизмичната опасност в максимално ускорение (g) за период на повторяемост 475 години.