Сеизмичен мониторинг

Мониторингът на сеизмичността на територията на България и прилежащите земи се извършва от Национална оперативна система за сеизмологична информация (НОТССИ), която е създадена в края на 1980 г. През годините е разширявана и модернизирана със съвременна сеизмична апаратура. В момента системата се състои от 41 сеизмични станции. В 24 от тях са инсталирани широколентови сеизмометри с различен граничен период на работната лента: 30 сек, 60 сек, 120 сек. В 9 станции работят късопериодни сеизмометри, а в 8 работят само датчици за силни движения, наречени акселерометри. Допълнително, в 17 от станциите на мрежата има както сеизмометри, така и акселерометри. Регистрираните сеизмични данни се предават в реално време чрез VPN, GPRS и RLAN комуникационни услуги в Сеизмичния център в НИГГГ, където се обработват от автоматична система за епицентрални оценки.