Консорциум

Партньори

Национален институт по геофизика, геодезия и география-БАН (НИГГГ-БАН)

Националният институт по геофизика, геодезия и география провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на геофизиката, сеизмологията, сеизмична механика, сеизмичното инженерство, геодезията и географията.

Институтът извършва научно-оперативно обслужване на държавата и обществото с мониторингова и експертна информация, анализи и оценки за сеизмичния риск за населени места, сгради и съоръжения, изследва глобалните промени и техните регионални измерения, предоставя модели и решения за оптимално използване на природния и човешкия капитал на страната.

Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е главен изпълнител на научните изследвания и научнооперативни дейности в България по метеорология, агрометеорология и хидрология. Тези дейности следват стандартите в нормативните документи на Световната метеорологична организация (СМО) към ООН.

НИМХ е официален представител на България в СМО.

  • гр. София, 1784, бул. Цариградско шосе 66

  • (+359) 2 462 4610

Институт по океанология – БАН (ИО-БАН)

Институт по океанология – БАН (ИО-БАН) извършва фундаментални и приложни научни изследвания в областта на океанологията в съответствие с националните приоритети и световните тенденции.

Изследователската, научно-приложната и експертната дейност са насочени към разработването на стратегия за устойчиво развитие и управление на екосистемата на Черно море, в съответствие с регионалното и европейското законодателство, прилагайки екосистемен подход.

Дейността на ИО – БАН обхваща научни изследвания и обучение в приоритетните направления: морска физика, химия, хидрология, климатология, геоморфология, геология, морфодинамиката на морското дъно и крайбрежната зона, биология и екология на морето, хидродинамика и литодинамика на крайбрежната зона и оперативна океанография.

  • гр. Варна, 9000, ул. „Първи май“ № 40, ПК 152

  • (+359) 52 370 486

Геологически институт – БАН (ГИ-БАН)

В Геологическият институт (ГИ-БАН) се извършват научни и научно-приложни изследвания по всички важни за България аспекти на геоложката наука. Институтът е най-голямата национална геоложка научно-изследователска и научно-експертна организация в страната. Тук се съчетават както класическите направления на геологията, така и днешните приоритети в областта на науките за Земята.

Институт по математика и информатика – БАН (ИМИ-БАН)

Институтът по математика и информатика – БАН (ИМИ-БАН) е единственият институт на БАН в областта на математиката и един от водещите в страната с тема информатика и компютърни науки.

Мисия на института е развитие математиката и информатиката чрез научни изследвания и приложение на математиката и информатиката в националните образователни програми и процеси на всички нива.

  • гр. София, 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 8

  • (+359) 2 979 3828

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН)

Мисията на Института по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН) се състои в провеждане на фундаментални и приложни изследвания в областта на компютърните науки, информационните и комуникационните технологии (ИКТ), както и в разработка на иновативни интердисциплинарни приложения на тези технологии.

Утвърдените научни тематики на института са насочени към ключови области на ИКТ: съвременни високопроизводителни изчисления; обработка на големи данни; интелигентни интерфейси (обработка на текст, реч, аудио, изображения, сензорна информация); оптимизация и интелигентно управление. ИИКТ-БАН има и значителна експертиза в областта на развитие на модели за ръководство и управление на информационни ресурси и киберустойчивост.

Университет по архитектура, строителство и геодезия

В УАСГ се изучават Архитектура, Урбанизъм, Строителство на сгради и съоръжения (ССС), Транспортно строителство (ТС), Водоснабдяване и канализация (ВиК), Хидротехническо строителство (ХТС), Хидростроителство (ХС), Хидромелиоративно строителство (ХМС), Геодезия, Устройство и управление на земи и имоти (УУЗИ).

  • гр. София, 1046, бул. Христо Смирненски № 1
  • (+359) 2 963 3046

София Тех Парк

Цета на София Тех Парк е да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални изследователи и иновативни компании, давайки пример за икономика на знанието в България и региона на Балканите. Приоритети в работата са засилването на конкурентоспособността на науката и предприемачеството чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността, подпомагайки стартиращите компании и иновативните идеи, катализирайки процеса на комерсиализация на научните изследвания.

  • гр. София, 1784, бул. “Цариградско шосе” № 111

  • (+359) 889 900 603