Национален геоинформационен център

За мониторинг, оценка и прогнозиране на природни и антропогенни рискове и бедствия

Финансираща институция:
Министерство на образованието и науката на Република България

Програма:
Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023

Договори:
ДО1-161/28.08.2018; ДО1-282/17.12.2019

Националният геоинформационен център (НГИЦ) е научна инфраструктура, чиято основна цел е интегрирането на първичните геоинформационни продукти и обвързването им в единна динамична ИКТ базирана мрежа, осигуряваща разработването на мултидисциплинарни, широкоспетърни и интегрирани геоинформационни продукти (ИГИП), които да бъдат в услуга на широка област ползватели – държавните структури, местната власт, бизнеса и обществеността, за решаване на важни национални и международни задачи за прогнозиране и превенция на природни и антропогенни рискове и бедствия.

Координатор:
Национален институт по геофизика, геодезия и география-БАН (НИГГГ-БАН)

Участници в консорциума:

 • Национален институт по геофизика, геодезия и география-БАН (НИГГГ-БАН)
 • Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)
 • Институт по океанология-БАН (ИО-БАН)
 • Геологически институт-БАН (ГИ-БАН) 
 • Институт по математика и информатика-БАН (ИМИ-БАН)
 • Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН (ИИКТ-БАН)

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DISASTER RISKS (EnviroRISKs)

The National Geoinformation Center (NGIC) organizes the 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DISASTER RISKS (EnviroRISKs) with the partnership of the National Scientific Program “Environmental Protection and Reduction of the Risk of Adverse Events and Natural Disasters”.

The aim of EnviroRISKs Conferences is to involve various scientific, educational, business, non-profit and political institutions in a large-scale conversation in order to facilitate effectiveness against the raising ecological and social problems connected with natural disasters and risks.

The meeting will be virtual with on-line participation between 29 Sept – 1 Oct 2020. We extend an invitation to everyone, who feel that providing sustainable and reliable geo data, data products and services is an important task in front of geoscience connected with environmental protection and risk reduction.

Abstract submission and registration are opened: http://envirorisk.bas.bg/index.html

Националният геоинформационен център (NGIC) организира I-ва МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ (EnviroRISKs) с партньорството на Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“.

Основна цел на конференцията EnviroRISKs е да обедини различни научни, образователни, бизнес и нестопански организации, и политически институции в общ разговор, целящ да повиши ефективността на мерките срещу нарастващите екологични и социални проблеми, свързани с природни бедствия и рискове.

Мероприятието ще бъде виртуално с онлайн презентации в периода 29 септември – 1 октомври 2020 г. Ние отправяме покана до всички, които смятат, че предоставянето на устойчиви и надеждни гео данни, продукти и услуги е важна задача пред науката, свързана с опазването на околната среда и намаляването на риска.

Подаването на абстракти и регистрацията са отворени: http://envirorisk.bas.bg/index.html

Цели на проекта

Стратегическа цел на НИГЦ е да подобри координацията и интегрира усилията на съществуващите научни инфраструктурни мрежи в Р. България за обединяване на първичните резултати в единен комплексен геоинформационен център, техният съвместен анализ за оценка, прогнозиране и превенция на природни и антропогенни рискове и бедствия, и включване в европейските мрежи и проекти за развитието на науките за Земята.

Специфичните цели на инфраструктурния проект са:

 • Създаване на нова научна ИКТ базирана инфраструктура за развитие на интегрирани продукти с цел намаляване на щетите от природни бедствия и промишлени аварии на база на първични гео-информационни продукти от налични мониторингови мрежи.
 • Подобряване на техническата инфраструктура (налични и нови мониторингови мрежи) за получаване на съвременни и надеждни данни за геосредата в страната.
 • Осигуряване на постоянен достъп на правителствени институции и местни власти до новата научна ИКТ инфраструктура и обучение на кадри за разработване на ефективни и ефикасни планове за превенция и защита на населението от големи щети при природни бедствия и промишлени аварии.
 • Разширяване на териториалния обхват на ИКТ базата данни за геосредата и разработване на нови интегрирани продукти чрез включване в действащи Европейски геомрежи и участие в Европейски инфраструктурни проекти и взаимодействие с инфраструктурни мрежи на Балканския полуостров, интензифициране на партньорството за обмен на данни и резултати;
 • Повишаване на информираността на населението за природни бедствия и промишлени аварии чрез нови интерактивни продукти – създаване на информационна система за популяризиране на НГИЦ и получените резултати;
 • Взаимодействие с бизнеса чрез трансфер на технологии и комерсиализация на научните резултати от дейността на НГИЦ.

Информационен видеоклип